नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

दोश्रो चौमासिक प्रगति

चौमासिक प्रगति (आ.ब.०७७।७८ को तेश्रो चौमासिक प्रगति)

Click here to download