नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

आयोजनाको शुरु देखी हालसम्मको खर्च विवरण

बबई सिंचाइ आयोजना

बैदी, बर्दिया

क्र.सं. श्रोत  बिनियोजन बिनियोजन पुँजिगत खर्च चालु खर्च जम्मा खर्च आर्थिक वर्ष
पुँजिगत बजेट चालु बजेट
    ९०००००००.००     ५०६६९०००.०० २०४५/०४६
    ३४२९८०००.००     २७१८५०००.०० २०४६/०४७
    १११४८५०००.००     १११२६९०००.०० २०४७/०४८
    २८६७१००००.००     २८६४१२०००.०० २०४८/०४९
    ८६२२८०००.००     ८५५८००००.०० २०४९/०५०
    ८०१९३०००.००     ७७३६५०००.०० २०५०/०५१
    ११०७०५०००.००     ११०४५१०००.०० २०५१/०५२
    १४९२९००००.००     १४९२०१०००.०० २०५२/०५३
    ७४९०००००.००     ७३४३५०००.०० २०५३/०५४
१०     ५०००००००.००     ३४९३६०००.०० २०५४/०५५
११     ३०००००००.००     २११९२०००.०० २०५५/०५६
१२     २०००००००.००     १९७२९०००.०० २०५६/०५७
१३     २०००००००.००     १४८२००००.०० २०५७/०५८
१४     २९५०९०००.००     २९००७०००.०० २०५८/०५९
१५     ३६२५१०००.००     ३४९०७०००.०० २०५९/०६०
१६     ९९९९००००.००     ८४२७३६५४.२९ २०६०/०६१
१७ ९८६५००००.०० ५६३५०००.०० १०४२८५०००.०० ८११९३०१९.५० ४९७६८८०.९० ८६१६९९००.४० २०६१/०६२
१८ १०८०५५०००.०० ४७७१९५६.०० ११२८२६९५६.०० १०८०५४९५३.०० ४३१७११६.८४ ११२३७२०६९.८४ २०६२/०६३
१९ ७९००००००.०० ५२०००००.०० ८४२०००००.०० ७७२४६५७२.५१ ४२११४८७.०० ८१४५८०५९.५१ २०६३/०६४
२० १२१२७४०००.०० ५९२००००.०० १२७१९४०००.०० १०६०३२४१४.०० ५६२७३९३.६० १११६५९८०७.६० २०६४/०६५
२१ ८४३०००००.०० ५९१५४५९.१० ९०२१५४५९.१० ८४२७४६४२.०० ५४४८१५८.२५ ८९७२२८००.२५ २०६५/०६६
२२ ९७१०००००.०० ७१३१०५९.०० १०४२३१०५९.०० ९६७२५२४४.७१ ६३४६६४९.१४ १०३०७१८९३.८५ २०६६/०६७
२३ २६२१२३०००.०० ६५१२०००.०० २६८६३५०००.०० २५७९४९५१०.०० ५६०३६२०.८२ २६३५५३१३०.८२ २०६७/०६८
२४ ३७९२४९०००.०० ७४५१८१४.०० ३८६७००८१४.०० ३७०१८५३७३.५३ ७०२२१७८.३६ ३७७२०७५५१.८९ २०६८/०६९
२५ ४२९५१००००.०० ८३४५२०६.५० ४३७८५५२०६.५० ४२८९३९१५४.४६ ८३२२९८७.३६ ४३७२६२१४१.८२ २०६९/०७०
२६ ४४०९१३०००.०० १०७३१५००.०० ४५१६४४५००.०० ३६१५००६९१.५४ ११२१६१६५.९ ३७२७१६८५७.४४ २०७०/०७१
२७ ७४९५०००००.०० १४१८९५५०.३३ ७६३६८९५५०.३३ ७४४८८४१६२.२९ १४१४२०४३.३३ ७५९०२६२०५.६२ २०७१/०७२
२८ १०७२७५००००.०० १३१२६०००.०० १०८५८७६०००.०० १०३२१३६७४४.०० ११४९७४७५. १०४३६३४२१९.०० २०७२/०७३
२९ १०३८१८९०००.०० १४५३२५०२.२० १०५२७२१५०२.२० १०२२६००५३३.०० १४४७५२५८.२ १०३७०७५७९१.२० २०७३/०७४
३० ८०३३९५०००.०० १९०१९०००.०० ८२२४१४०००.०० ७९३९०८५७४.८४ १६७२८३४७.७३ ८१०६३६९२२.५७ २०७४/०७५
३१ ८८९००००००.०० २३७७२०००.०० ९१२७७२०००.०० ७३६८६३८९१.०० २१०९२६२५.४० ७५७९५६५१६.४० २०७५/०७६
जम्मा     ८११४८२००४७.१३     ७६५३९५५५२२.५०