नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

EMC

बबई सिंचाइ आयोजना, बर्दिया

पूर्वि जलउपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुको विवरण

S.N

दर्जा

पदाधिकारीको नाम

मूल नहर/शाखा

1

अध्यक्ष

श्री वलीराम चौधरी

पूर्वि मूलनहर B2

2

उपाध्यक्ष

श्री देवेन्द्र कुमार विष्ट

पूर्वि मूलनहर S9

3

सचिव

श्री चक्र बहादुर चौधरी

पूर्वि मूलनहर B1

4

कोषाध्यक्ष

श्री विनाराम थारु

पूर्वि मूलनहर B3

5

सदस्य

श्री कमला गुरुङ्ग

 

6

”   ”

श्री गुरिया थारु

पूर्वि मूलनहर S1

7

”   ”

श्री विन्दु कुमारी चौधरी

पूर्वि मूलनहर B1

8

”   ”

श्री सोमरानी थारु

पूर्वि मूलनहर B2

9

अध्यक्ष

श्री विपत राम थारु

B1 (बुढान)

10

”   ”

श्री ठग्गा थारु

B1 (मझरा)

11

”   ”

श्री रघुविर थारु

S1 (राजकुलो)

12

”   ”

श्री राम भरोसे थारु

S5 

13

”   ”

श्री जग्गुराम चौधरी

S2

14

”   ”

श्री खड्क बहादुर खड्का

S3

15

”   ”

श्री रविलाल थारु

S4

16

”   ”

श्री वनवारी थारु

S6

17

”   ”

श्री चक्र बहादुर विष्ट

S7

18

”   ”

श्री कृष्ण बहादुर खड्का

S8

19

”   ”

श्री नन्द बहादुर खत्री

S9

20

”   ”

श्री बलराम सापकोटा

S10

21

”   ”

श्री रेशम बहादुर चौधरी

S11

22

”   ”

श्री हरिहर चौधरी

S12

23

”   ”

श्री राम प्रसाद पौडेल

S13 A

24

”   ”

श्री तोयनाथ अधिकारी

S13

25

”   ”

श्री तोरण बहादुर थाप

S13 B

26

”   ”

श्री इन्द्र प्रसाद लुईटेल

B2

27

”   ”

श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा

B3

28

”   ”

श्री तुलाराम थारु

S16

29

”   ”

श्री थानेश्वर थारु

B4

30

पदेन सदस्य

श्री दयाराम खड्का

(पूर्व अध्यक्ष)