नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

साप्ताहिक प्रगति

सि.नं. क्रियाकलाप बार्षिक लक्ष्य २०७६ आषाढ २१ सम्मको प्रगति
1 जग्गा खरिद ८ हेक्टर ५.६४ हेक्टर 
2 बन सम्बन्धि कार्य - -
3 संरचना  निर्माण १००% ९०%
4 नहर निर्माण २५.५ कि.मी १८‍.२४ (मूल ‌+शाखा)
4.1 मुल नहर ६.५६ कि.मी ७.३२ कि.मि.
4.2 शाखा/प्रशाखा नहर ११.५० कि.मी. १०.९२ कि.मी.
5 सिंचित क्षेत्र विकास कार्य १२० हे. ९१.२५ हे.
6 सम्भाव्यता अध्ययन १०
7 लागत अनुमान स्वीकृति आवश्यकता अनुसार १०
8 परामर्स सेवा सम्बन्धि प्रगति आवश्यकता अनुसार
9 ठेक्का व्यवस्थापन आवश्यकता अनुसार २२
10 रुग्ण ठेक्का सम्बन्धि प्रगति - -
11 कार्यन्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु जग्गा प्राप्तिको समस्या, बाढि, भुक्षय, डुबान र कटान, सिमित निर्माण अवधिको उपलव्धता, ज.उ.स. को संस्थागत विकासमा सिथिलता, कर्मचारी पदपूर्ति ढिला गरी हुनु  
12 वित्तीय प्रगति १००% ८८%
13 भौतिक प्रगति १००% ९२.४७%
14 अन्य